ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de

alimentare cu energie termică al municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 17.510/2007, prin care se propune pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termicănr. 325/2006;

- prevederile Ordinului nr. 91/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

- prevederile Ordinului nr. 92/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău, precum şi anexele acestuia după cum urmează:

a)     Strategia locală a municipiului Buzău privind accelerarea dezvoltării serviciului comunitar de alimentare cu energie termică īn sistem centralizat,  prevăzută īn anexa nr. 1;

b)     Indicatorii de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică, prevăzuţi īn anexa nr. 2;

c)      Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzut īn anexa nr. 3;

d)     Contractul de furnizare a energiei termice, prevăzut īn anexa nr. 4;

e)     Convenţia de facturare individuală a consumurilor de energie termică (anexă la contractul de furnizare a energiei termice), prevăzută īn anexa nr. 5;

f)       Procedura de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali, prevăzută īn anexa nr. 6;

g)     Regulamentul de debranşare, deconectare, rebranşare, reconectare de la sistemul de alimentare centralizat cu agent termic, prevăzut īn anexa nr. 7;

h)     Procedura de constatare a contravenţiilor utilizatorilor/consumatorilor care se debranşează/deconectează ilegal de la sistemul de alimentare cu energie termică, prevăzută īn anexa nr. 8;

i)       Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă īn cogenerare, prevăzută īn anexa nr. 9;

j)       Metodologia de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vāndute de producător prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, prevăzută īn anexa nr. 10;

k)      Lista procedurilor şi instrucţiunile īn vigoare la Sucursala Energie Termicăa Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, prevăzută īn anexa nr. 11.

Art.2.- Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău este prevăzut īn anexe, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.3.- Tarifele pentru deconectarea de la sistemul public de alimentare cu energie termică se vor stabili ulterior prin hotărāri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.4.- Prezenta hotărāre intră īn vigoare īn termen de 30 de zile de la aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art.5.- Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău va fi adus la cunoştinţă publică prin postarea pe site-ul Primăriei municipiului Buzău şi Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău.

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţie Mediului, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Petrică Năstase

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 27 septembrie 2007

Nr.225

 

Hotărārea a fost adoptatăcu 12 voturi pentru, 5 voturi īmpotrivă şi 3 abţineri.