Nr. Reg.  J 10/ 1003/ 1994;  C.U.I.RO 6303828;   Tel. 0238 / 720356, 714502, 712794, 711905;   Fax: 0238 / 445786                                                                                                   

 

                                                                                      Aprobat

                                                                                               DIRECTOR GENERAL

                                                                                                          Ionel Tescaru

 

REGULAMENT

DEBRANŞARE-DECONECTARE - REBRANŞARE-RECONECTARE

DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU AGENT TERMIC

( Procedura dezvoltată)

Având in vedere  :

     -   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii ;

-         Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei ;

-         H.G nr. 400/2003 modificată prin H.G 1386/2003 privind normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari ;

-         O.U.G nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum ;

-         H.G nr. 882/2004 privind strategia naţională de alimentare cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizată ;

-         Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;

-         H.C.L Buzau nr. 149/14.09.2006 privind strategia locală a municipiului Buzău pentru accelerarea dezvoltării a Serviciului Comunitar de alimentare cu energie termica în sistem centralizat ;

-         Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică ;

-         Ordinul presedintelui ANRSC nr. 91/2007 privind aprobarea regulamentului –cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică ;

 

În baza art. 32 lit. c din Legea nr. 325/2006 operatorul ,( Regia Autonoma Municipală “ RAM” Buzau ) va proceda la bransarea/reconectarea –debransarea/deconectarea  utilizatorilor de energie termică cu respectarea strictă a prezentului regulament după cum urmează :

 

* DECONECTARE- DEBRANŞARE

A. Deconectarea unui consumator de energie termică situat într-un imobil tip  bloc – condominiu, alimentat cu energie termică din sistemul energetic centralizat de interes local, indiferent de cauze, se poate realiza în urmatoarele condiţii cumulative:

 

1.  Anunţarea în scris  a operatorului( regiei) , de către consumator , cu cel puţin 30 zile înainte de realizarea intenţiei de deconectare , cu obligativitatea din partea  acestuia ,  la acea dată , a depunerii următoarelor documente   :

 

a) Cerere înaintată de către proprietarul imobilului sau chiriaşului ( cu aprobarea expresă a proprietarului )   cu intenţia de deconectare de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică  ;

 b) Acceptul scris ( declaraţii ale vecinilor de palier şi planşeu  înaintate în original)  al  proprietarilor spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie  cu cel care doreste debranşarea şi are pereţi comuni sau planşee comune din care să rezulte că sunt de acord cu debranşarea şi cunosc influenţele debranşării asupra condiţiilor de confort şi de mediu din spaţiile pe care le deţin în proprietate  ( art. 30 alin.2 lit a din Legea nr. 325/2006 coroborat cu art. 246 lit. b din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC ) ;

c) Acordul scris al asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale , asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire - ; ( art. 30 alin.2 lit. b din Legea nr. 325/2006 ) – hotărârea se va înainta în original ;

* Hotărârea adunării generale :

- Asociaţia de proprietari adoptă hotărâri în adunarea generală , care se ţine obligatoriu cel puţin o dată pe an , de regulă , în primul trimestru , şi la care au dreptul şi obligaţia să participe toţi membrii săi  (adunarea generală este alcătuită din toţi membrii asociaţiei de proprietari ) ;

- Toţi proprietarii trebuie anunţaţi despre convocarea oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari cu cel puţin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc ;

- Asociaţia de proprieatri poate adopta hotărâri , dacă majoritatea membrilor sunt prezenţi personal sau prin reprezentant . Dacă nu este întrunit cvorumul , adunarea va fi suspendată şi reconvocată .  La adunarea reconvocată , dacă există dovada că toţi membri asociaţiei de proprietari au fost convocaţi , hotărârile pot fi adoptate prin votul majorităţii membrilor prezenţi . Dovada convocării membrilor asociaţiei de proprietari se face cu afişul de la avizierul asociaţiei şi convocatorul semnat de către aceştia ;

d) Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalatiilor termice aprobată de către furnizor ( art. 254 lit. g din Ordinul 91/2007 al ANRSC );

* Documentaţia tehnică trebuie să răspundă la cel puţin următoarele obiective :

- calculul pierderilor de presiune pe coloane ( în acest sens se va compara pierderile de presiune iniţiale cu cele rezultate ca urmare a deconectării solicitate ) ;

- evaluarea tuturor efectelor produse de deconectarea instalaţiilor interioare asupra confortului termic ( flux termic de la incintele încălzite către cele reci) şi asupra stării imobilului ( apariţia condensului şi degradarea treptată a clădirii ) ;

-  evaluarea şi impunerea soluţiilor pentru eliminarea tuturor efectelor produse asupra mediului prin eliminarea gazelor arse în atmosferă ;

-  evaluarea diminuării necesarului de căldură produsă prin deconectarea instalaţiilor interioare aferente apartamentelor ce şi-au montat o altă sursă de căldură autorizată , comparativ cu necesarul iniţial de căldură pentru care au fost dimensionate instalaţiile condominiului respectiv ( se vor avea în vedere şi apartamentele deconectate anterior acestei solicitări ) ;

- evaluarea sarcinilor termice aferente părţilor comune , defalcate pe cele două componente ( coloana şi plasa instalaţiei de încălzire , cu precizarea ca solicitantul deconectării va plăti cota parte ce-i revine pentru aceste consumuri ) ;

- evaluarea posibilităţii menţinerii sau înlocuirii aparatului de măsură             ( mijlocul de măsurare ) montat pe branşamentul termic al utilizatorului         ( scăderea cererii de căldură ca urmare a deconectărilor sub valorile limită a mijloacelor de măsurare pentru care este garantată precizia de măsurare în limita clasei de exactitate , impune reconsiderarea sarcinii şi înlocuirea mijloacelor de măsurare cu alte tipodimensiuni inferioare ca debit)  ; 

 Echilibrarea hidraulică :  reprezintă asigurarea presiunii necesare pentru fiecare receptor astfel încât fiecare corp de încălzire să primească cantitatea de agent termic care să determine cedarea de căldură pentru asigurarea confortului termic la consumator .

Reconsiderarea ansamblului de instalaţii : reprezintă reproiectarea din punct de vedere tehnic a dimensiunilor instalaţiilor la capacitatea în funcţiune dintr-un anumit moment , astfel încât fiecare calorifer să poată primi agent purtător de căldură şi să cedeze temperatură în interiorul camerei , astfel încât microclimatul să fie propice desfăşurării activităţii de zi cu zi .

e) Autorizatia de construire , obţinută în condiţiile legii , care va ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere , astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini ( art. 247 din Ordinul 91/2007 al ANRSC ) ;

f) Solicitantul să facă dovada că are montat aparat de măsură individual a debitului de gaze naturale pe care le consumă- contract cu Distrigaz S.A ( art. 246 lit. d din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC ) ;

g) Solicitantul să facă dovada că nu înregistrează restanţe la plata serviciilor de furnizare a agentului termic ( chitanţă şi adeverinţă de la asociaţia de proprietari dacă consumatorul nu este preluat de către regie cu încasarea şi facturarea în mod individual ) .

 

2.  Operatorul ( RAM-Buzău )  are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 246 si 247 din Ordinul 91/2007 al ANRSC  înainte de a emite avizul de deconectare ( art. 248 alin.1 din Ordinul 91/2007 al ANRSC);

3. Dacă documentele solicitate întrunesc condiţiile legii pentru a se proceda la deconectare , regia va proceda în termen legal la eliberarea unui aviz de principiu pentru a da dreptul consumatorului de a pune în aplicare documentaţia tehnică . Pe înscrisul înaintat ( avizul de principiu ) se va face menţiunea că acesta nu constituie aviz de deconectare . Consumatorul ( prin asociaţia de proprietari ) va proceda pe cheltuiala utilizatorului  (toţi proprietarii din condominiu) la efectuarea lucrării ( reconsiderare sau  echilibrare ) urmând să înainteze furnizorului procesul-verbal de recepţie (avizată şi de către Asociaţia de Proprietari din care face parte condominiu consumatorului şi de către operator prin Divizia Energie Termică  ) .

4. Avizul de deconectare se va elibera în condiţiile legii , de către operator (regie ), în termen de maxim  15 zile de la data depunerii a procesului-verbal de recepţie a lucrării ( reconsiderare sau echilibrare ) care va purta  viza asociaţiei de proprietari din care face parte condominiul .Înainte de a se elibera avizul de deconectare solicitantul va trebui să facă dovada că şi-a achiziţionat o sursă alternativă de încălzire  ( art. 251 lit. b din Ordinul 91/2007 al ANRSC ) . Avizul de deconectare va fi urmat de eliberarea procesului verbal de constatare a deconectării ;

5. În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea condiţiilor legale , operatorul ( regia) este îndreptăţit să aplice penalizări la factură , reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ( art. 248 alin. 2 din Ordinul 91/2007 al ANRSC ) ;

6. Modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor , utilajelor , echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500-1000 lei ( art. 47 alin. 1 lit. e din Legea 51/2006 ) ;

7. Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament ( art. 249 din Ordinul 91/2007 al ANRSC ) ;

8. În cazul deconectărilor individuale se va proceda la modificarea contractului de furnizare al energiei termice , prin act adiţional ( la solicitarea asociaţiei de proprietari ) ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu ( art. 246 lit. a din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC ) ;

9. Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisa potrivit art. 251 din Ordinul nr. 91/2007  in urmatoarele situaţii :

a) se intenţionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din apartament ( spaţiu cu destinaţia de locuinţă ) şi nu sunt montate repartitoare de costuri ;

b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spaţiului cu destinaţia de locuinţă sau altă destinatie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice ;

 

 B. Debransarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi / sau pentru apă caldă de consum ale unui utilizator tip condominiu se face in baza art. 250 din Ordinul 91/2007 al ANRSC , cu respectarea urmatoarelor condiţii cumulative :

 

a) Condominiu să nu se afle în zona unitară de încălzire ( adică sub incidenţa Hotărârii de Consiliu Local al mun. Buzau nr. 149/2006 – în mun. Buzău nu sunt în Zona unitară de încălzire condominii ce sunt alimentate din următoarele Puncte termice : P.T 1 Micro V , P.T. 25 Unirii , P.T. 3 Micro V , P.T IELIF , P.T Romtelecom  ) ;

b) Acordul scris al asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale ;

c) Anunţarea furnizorului (regiei) şi a Primariei mun. Buzău de către Asociaţia de Proprietari ( din care face parte imobilul de locuinţe tip condominiu ) cu 30 zile calendaristice înainte de a se intenţiona debranşarea.

 

1. În cazul debranşărilor condominiale , Asociaţia de Proprietari din care face parte condominiu , va înainta către regie o cerere , cu intenţia de debransare a imobilului în cauză însoţită de un tabel cu semnături ( ale tuturor consumatorilor din condominiu unde se doreşte debranşarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică ) în original cât şi hotărârea adunării generale cu privire la debranşarea condominiului ( în original ) de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică .

2. Operatorul ( regia) , după ce va examina  documentele înaintate de către utilizator şi va constata că acestea îndeplinesc cerinţele legii va proceda  la debranşarea în fapt a condominiului şi la emiterea avizului de debranşare. Costurile prilejuite de debranşare vor fi suportate de către  utilizator  .

3. Operatorul ( regia ) , la solicitarea asociaţiei de proprietari va proceda  la modificarea contractului ( prin act adiţional ) ca urmare a diminuării puterii termice furnizate .

 

C . Debransarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu se realizează în baza art. 30 alin. 3 din Legea 325/2006 , cu anunţarea  regiei cu cel puţin 30 zile înainte de a se intenţiona debranşarea .

 

Debranşarea se va executa de către operator ( regie ) cu respectarea strictă a legii iar cheltuielile ocazionate cu debranşarea sunt în sarcina utilizatorului .

 

* Deconectarile/debransarile pentru toti utilizatorii / consumatorii de energie termica de la sistemul centralizat nu se poate realiza în timpul sezonului de încalzire ( art. 30 alin. 4 din Legea nr. 325/2006 ) .

 

** Deconectările / debranşările pentru toţi utilizatorii /consumatorii de energie termică de la sistemul centralizat se efectuează numai de către operator ( RAM-Buzău ) , în termen de maxim 45 zile de la data solicitării , după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse  ( art. 30 alin. 5  din Legea nr. 325/2006 ) ;

 

***Depunerea documentelor cu intenţia deconectării sau debranşării se vor efectua până la termenul limită de 15 septembrie ( dată de la care încep probele la rece şi încărcarea hidraulică a instalaţiilor ) . Debranşarea/deconectarea (de la sistemul de alimentare centralizat) în fapt se poate realiza până la începerea sezonului de încălzire .

**** Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant ( art. 30 alin. 6 din Legea nr. 325/2006) .

În toate cazurile taxele de deconectare/debranşare vor fi solicitate înainte de a se emite avizele în cauză .

 

** REBRANŞARE / RECONECTARE

La solicitarea scrisă a utilizatorilor/consumatorilor de a se reconecta/rebranşa la sistemul centralizat de energie termică , operatorul ( regia ) va analiza cererile şi în funcţie de condiţiile tehnico-economice va proceda la emiterea avizului de branşare/conectare .

* Cheltuielile cu manopera efectuate pentru reconectare   la sistemul centralizat pentru încălzire sunt în sarcina furnizorului ( cu excepţia repartitoarelor de costuri care sunt în sarcina consumatorului ) .Ca informaţie de interes public , prezentul regulament  va fi adus la cunoştinţa opiniei publice prin mijloacele de difuzare în masă .